ساید بار های نامحدود برای صفحات

ستون های نامحدود برای صفحات

این قالب توانایی ساخت ستون های نامحدود برای صفحات دارد که محدود قالبی این قابلیت را دارا میباشد .